Cullen/Frost Bankers Inc Cullen/Frost Bankers Inc คลังสินค้า


Cullen/Frost Bankers, Inc. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการในด้านการเป็นเจ้าของทรัพยากรทางการเงิน โดยให้บริการการธนาคารทางพาณิชย์และการธนาคารบุคคล บริษัทนี้มีสำนักงานใหญ่ที่อยู่ใน San Antonio, Texas และให้งานที่เต็มเวลาให้กับพนักงานจำนวน 4,985 คน ส่วนที่แยกออกมาของบริษัทมี 2 ส่วน คือฝ่ายธนาคารและฝ่าย Frost Wealth Advisors ส่วนของการธนาคารรวมถึงการให้บริการธนาคารทางพาณิชย์และการธนาคารบุคคลรวมถึงบริการ Frost Insurance Agency บริการธนาคารทางพาณิชย์ได้ถูกให้บริการต่อองค์กรและลูกค้าธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการให้บริการในส่วนของการให้สินเชื่อและการบริหารจัดการเงินสด ส่วนของการธนาคารบุคคลได้ให้บริการเช่าเงินโดยตรงและบริการเก็บฝากเงิน ส่วนของ Frost Insurance Agency ได้ให้บริการประกันภัยให้แก่บุคคลและธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการประกันอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคล รวมถึงการประกันสุขภาพกลุ่มและการประกันชีวิต ส่วนของ Frost Wealth Advisors รวมถึงการให้บริการที่เสียค่าธรรมเนียมในภายในฝ่ายทรัสต์ส่วนบุคคลการให้บริการเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการบริหารจัดการทางการเงิน รวมถึงการให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลและการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทนี้ให้บริการตลาดหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน การผลิต ก่อสร้าง และอื่นๆCullen/Frost Bankers Inc ผลงาน

  • พนักงาน 4985
  • กองบัญชาการบริษัท San Antonio
  • เว็บไซต์ https://www.frostbank.com/
  • CFR ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • CFR มูลค่าตลาด 6.2B
  • กำไรต่อหุ้น 8.46
  • เงินปันผลต่อหุ้น 3.63
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-14
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.237

สนใจ Cullen/Frost Bankers Inc ไหม คุณอาจสนใจ: