Winmark Corp Winmark Corp คลังสินค้า


Winmark Corp. เป็นบริษัทที่มีการฟร็อกไซส์ 5 แนวคิดร้านค้าที่มีมูลค่า ซึ่งซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใช้แล้วอย่างอ่อนโยน และให้บริการที่ปรึกษาและให้คำปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายผ่าน Winmar Franchise Partners บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมินีแอปโพลิสในรัฐมินนิโซต้า และปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 83 คน ทางบริษัทดำเนินธุรกิจผ่านสองส่วน: การฟร็อกไซส์และการเช่า เซกเม็นต์การฟร็อกไซส์ให้สิทธิ์ให้ดำเนินธุรกิจร้านค้าที่มีมูลค่า ซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนสินค้า ส่วน เซกเม็นต์การเช่า รวมถึงธุรกิจเช่าอุปกรณ์ของบริษัท เบื้องต้น บริษัทให้การรับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจด้วยเครื่องหมายการบริการ Plato’s Closet, Once Upon A Child, Play It Again Sports, Style Encore และ Music Go Round นอกจากนี้ บริษัทยังขายฮาร์ดแวร์ระบบจุลภาพ แก่ตัวแทนจำหน่ายของตนและสินค้าบางประเภทให้แก่ตัวแทนจำหน่าย Play It Again Sports ของบริษัท บริษัทมีประมาณ 1,295 ฟร้อนไซส์ที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และมีเขตดินแดนที่ใช้ได้กว่า 2,800 เขตบริการ ในเชิงพาณิชย์กลาง บริษัทยังดำเนินธุรกิจเช่าอุปกรณ์ในระดับกลางผ่านบริษัทในเครือเต็ง Winmark Capital Corporation บริษัทย่อยของบริษัทยังรวมถึง Grow Biz Games, Inc. และ Wirth Business Credit, Inc.Winmark Corp ผลงาน

  • พนักงาน 83
  • กองบัญชาการบริษัท Minneapolis
  • เว็บไซต์ https://www.winmarkcorporation.com
  • WINA ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • WINA มูลค่าตลาด 1.4B
  • กำไรต่อหุ้น 10.94
  • เงินปันผลต่อหุ้น 3.3
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-09-03
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ Winmark Corp ไหม คุณอาจสนใจ: