ASGN Inc ASGN Inc คลังสินค้า


ASGN, Inc. เกี่ยวข้องกับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการมืออาชีพในสาขาเทคโนโลยี ดิจิทัล ครีเอทีฟ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพในภาคพาณิชย์และรัฐบาล บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน Glen Allen, Virginia และให้งานกว่า 4,000 คนเป็นพนักงานเต็มเวลา บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านสองส่วน: ให้บริการในภาคพาณิชย์และภาครัฐบาล ส่วนภาคพาณิชย์ให้บริการในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์ แก่ลูกค้าระดับ Fortune 1000 และองค์กรขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป ส่วนภาครัฐบาลให้บริการในการพัฒนาโซลูชันที่ทันสมัยในด้านคลาวด์และเทคโนโลยีสารสนเทศกวดขันการรักษาสถานะสำคัญในด้านป้องกันตนเอง ปัญหาเทคโนโลยี, ปัญหาด้านปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรู้ของเครื่อง, และการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการอันเป็นสิ่งที่สำคัญของหน่วยงานรัฐบาลภาคกลางและเอกชน บริษัทช่วยองค์กรเอกชนและองค์กรรัฐบาลในการพัฒนา บริหารงาน และดำเนินงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ ผ่านการให้บริการผลักดันการจ้างงานมืออาชีพและการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางโซลูชันของทางบริษัทASGN Inc ผลงาน

  • พนักงาน 4000
  • กองบัญชาการบริษัท Glen Allen
  • เว็บไซต์ https://www.asgn.com/
  • ASGN ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • ASGN มูลค่าตลาด 4.7B
  • กำไรต่อหุ้น 4.32
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.182

สนใจ ASGN Inc ไหม คุณอาจสนใจ: