Citizens Financial Group Inc Citizens Financial Group Inc คลังสินค้า


กลุ่มสินเชื่อพลเมือง เอ็น.ศ. (Citizens Financial Group, Inc.) เป็นผู้ให้บริการบริการธนาคารพาณิชย์ที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในโพรวิเดนซ์ รอดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา บริษัทมีพนักงานประจำจำนวน 18,889 คนและได้เริ่มธุรกิจสาธารณะเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านสองส่วนหลักคือการบริการธนาคารสำหรับบุคคลและธนาคารสำหรับธุรกิจ ส่วนสำหรับธนาคารสำหรับบุคคลบริการลูกค้าที่เป็นกระแสจำหน่ายและธุรกิจขนาดเล็กๆ โดยให้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝาก การให้สินเชื่อดอกเบี้ยที่มีความผันผวนต่ำ บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจ บริหารจัดการทรัพย์สิน และบริการลงทุน ซึ่งเครือข่ายของบริษัทรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการสินเชื่อการออมเงิน และการตอบสนองความต้องการในการลงทุนรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กๆ ส่วนสำหรับส่วนการให้บริการธนาคารสำหรับธุรกิจโดยปกติจะให้บริการกับบริษัทและสถาบัน โดยเสนอผลิตภัณฑ์และคำแนะนำในการแก้ปัญหาการเงิน รวมถึงการให้สินเชื่อและสร้างสัญญาเช่า การให้บริการจัดการเงินฝากและการบริหารการเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและสินค้าของ เป็นต้น Citizens Financial Group, Inc. เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนและนักเทรด เสนอข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้นในวันนี้และราคาหุ้นในตลาดก่อนการซื้อขายในวันนี้Citizens Financial Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 18889
  • กองบัญชาการบริษัท Providence
  • เว็บไซต์ https://www.citizensbank.com/
  • CFG ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • CFG มูลค่าตลาด 18B
  • กำไรต่อหุ้น 2.78
  • เงินปันผลต่อหุ้น 1.68
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-05-15
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.35

สนใจ Citizens Financial Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: