Comerica Inc Comerica Inc คลังสินค้า


คอเมริก้า บริษัทจำกัด กำลังดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงิน บริษัทมีที่ตั้งในดาลลัส เท็กซัสและมีพนักงานเต็มเวลาอยู่ 7,280 คน ส่วนธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของบริษัทให้บริการกับธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจในตลาดกลางระดับกลาง ธุรกิจส่วนต่างๆรวมถึงบริษัทมูลนิธิต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล โดยมีสินค้าและบริการต่างๆ เช่น สินเชื่อพาณิชย์และวงเงินเครดิต ฝากเงิน การจัดการเงินสด ผลิตภัณฑ์ทางตลาดทุน การเงินการค้าระหว่างประเทศ การจัดการเอกสารเสริมเงินทุน การบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการการสร้างกลุ่มเงินกู้ ส่วนธุรกิจธนาคารขายปลีกรวมถึงการให้บริการทางการเงินส่วนบุคคลที่หลากหลาย รวมถึงการให้บริการกับการให้กู้เงินกับธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนธุรกิจการบริหารจัดการทรัพย์สินเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลพิทักษ์ การบริหารส่วนตัว การบริหารจัดการเงินเกษียณ การบริหารจัดการการลงทุนและการให้คำปรึกษาและบริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ ส่วนธุรกิจการเงินรวมถึงการจัดการพอร์ตการลงทุนตลาดทรัพย์และกิจกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินComerica Inc ผลงาน

  • พนักงาน 7280
  • กองบัญชาการบริษัท Dallas
  • เว็บไซต์ https://www.comerica.com/
  • CMA ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • CMA มูลค่าตลาด 7.6B
  • กำไรต่อหุ้น 5.03
  • เงินปันผลต่อหุ้น 2.84
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-07-01
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.59

สนใจ Comerica Inc ไหม คุณอาจสนใจ: