Donegal Group Inc Donegal Group Inc คลังสินค้า


Donegal Group, Inc. เป็นบริษัทเก็บซื้อประกันภัยซึ่งให้บริการในด้านประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุต่อธุรกิจและบุคคลให้บริการ บริษัททำงานภายใต้สำนักงานใหญ่ที่ Marietta, Pennsylvania และในปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 866 คน บริษัทย่อยของบริษัทประกอบด้วย Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Southern Insurance Company of Virginia (Southern), The Peninsula Insurance Company and Peninsula Indemnity Company (Peninsula), และ Michigan Insurance Company. ผ่านลักษณะของบริษัทย่อย เราให้บริการในด้านประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุต่อธุรกิจและบุคคลใน 24 ภูมิภาคแม่น้ำกลางอัตลักษณ์, ภูมิภาคกลาง, นิวอินเกร็นแลนด์, ภาคใต้ และภาคตะวันตกในอินเดียนาการประกันภัยสมัครเอง ในประมาณ 2,300 บริษัทประกันภัยอิสระ บริษัทดำเนินการผ่านสามส่วน นั่นคือ ฟังก์ชันการลงทุน บริการประกันภัยเชิงพาณิชย์ และบริการประกันภัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์โดยส่วนของบริษัทย่อยทางด้านเชิงพาณิชย์ทั้งหมดประกอบไปด้วย ประกันภัยรถยนต์พาณิชย์ ประกันภัยรวมความเสี่ยงพาณิชย์ และประกันภัยการดำเนินการของพนักงาน ผลิตภัณฑ์โดยส่วนของบริษัทย่อยทางด้านบุคคลประกอบไปด้วย ประกันภัยบ้านและประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลDonegal Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 866
  • กองบัญชาการบริษัท Marietta
  • เว็บไซต์ https://www.donegalgroup.com/
  • DGICB ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • DGICB มูลค่าตลาด 477.6M
  • กำไรต่อหุ้น 0.16
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.68
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-05-22
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.128

สนใจ Donegal Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: