First Bancorp (North Carolina) First Bancorp (North Carolina) คลังสินค้า


ธนาคาร First Bancorp (North Carolina) เป็นบริษัทจัดการธนาคารที่มีกิจกรรมธนาคาร รวมถึงการรับฝากเงินและการให้กู้ยืมเงิน บริษัทตั้งอยู่ที่ Southern Pines, North Carolina และมีพนักงานประจำ 1,244 คน เบื้องหลังของบริษัทเป็นการบริหารสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจและบริการสินเชื่อในด้านอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์ทางพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์ทางแบบส่วนบุคคล ในบริการนี้ บริษัทให้บริการสินเชื่อธุรกิจพาณิชย์ สินเชื่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และทางบ้าน วงเงินวงเงินสะสม, การเปิดข้อความเชื่อมั่น, การให้สินเชื่อสำหรับการใช้ส่วนตัว, การปรับปรุงทรัพย์ส่วนบุคคลและรถยนต์ บริษัทยังมีการเสนอบัญชีเงินฝากและบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่เป็นรายและลูกค้าทางธุรกิจ บริษัทยังมีบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, การเปิดกระติกรองนิรภัย, บริการเชื่อมั่น, และบริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการโอนเงินผ่านวิธีไวร์ ผ่าน Magnolia Financial, บริษัทนี้ให้บริการเงินทุนการรับรู้ที่ของบัญชีและลดรายการ รวมถึงการเพิ่มค่าคำสั่งซื้อ บริษัทยังมีบริการธนาคารอินเตอร์เน็ต, การฝากเงินผ่านมือถือและฝากเช็คผ่านมือถือ, การจัดการเงินสด, การบันทึกการฝากเงินจากระยะไกล, สาขาที่มีศักยภาพในการใช้งานผ่านโทรศัพท์และเครื่องจำนวนจริง (ATMs) ทั่วทั้งเครือการ.First Bancorp (North Carolina) ผลงาน

  • พนักงาน 1244
  • กองบัญชาการบริษัท Southern Pines
  • เว็บไซต์ https://localfirstbank.com
  • FBNC ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • FBNC มูลค่าตลาด 1.6B
  • กำไรต่อหุ้น 2.77
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.88
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-07-25
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.661

สนใจ First Bancorp (North Carolina) ไหม คุณอาจสนใจ: