First Financial Corp First Financial Corp คลังสินค้า


บริษัท First Financial Corp. เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในการถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีกิจกรรมให้บริการทางการเงิน บริษัทตั้งอยู่ในที่ตั้งหลักที่ Terre Haute, Indiana และมีพนักงานประจำจำนวน 900 คนในปัจจุบัน บริษัทนี้มีบริการหลากหลายในด้านการเงิน รวมถึงการให้บริการในด้านธุรกรรมพาณิชย์ เงินกู้ที่มีหลักประกัน บัญชีการเงินในรูปแบบทรัสต์ บริการในด้านบัญชีเงินฝากและบริการประกันภัย ผ่านบริษัทในเครือสองราย ซึ่งรวมถึงธนาคาร First Financial Bank, N.A. (ธนาคาร) และ FFB Risk Management Co., Inc. ธนาคารรายนี้มีบริษัทในการลงทุนสองแห่ง ได้แก่ Portfolio Management Specialists A (Specialists A) และ Portfolio Management Specialists B (Specialists B) ซึ่งถือและจัดการทรัพยากรบางส่วนเพื่อบริหารรายได้ต่างๆ และให้โอกาสสำหรับการสร้างทุนตามความต้องการ พอร์ตการให้กู้ยังของธนาคารนี้รวมถึงสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล ส่วนการเงินฝากภายในธนาคารประกอบไปด้วยเงินฝากที่ไม่ของผู้ฝากมีดอกเบี้ย เงินฝากที่ของผู้ฝากมีดอกเบี้ย เงินฝากเพื่อประหยัด ฝากเวลา และฝากอื่นๆ พอร์ตการเงินของลูกค้าในส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินเชื่อสินทรัพย์ที่มีที่ตั้งบ้าน เงินกู้ที่ได้รับการประกัน และเงินกู้ที่ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันFirst Financial Corp ผลงาน

  • พนักงาน 900
  • กองบัญชาการบริษัท Terre Haute
  • เว็บไซต์ https://www.first-online.bank/
  • THFF ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • THFF มูลค่าตลาด 529.5M
  • กำไรต่อหุ้น 4.68
  • เงินปันผลต่อหุ้น 1.44
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-07-15
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.302

สนใจ First Financial Corp ไหม คุณอาจสนใจ: