Freedom Holding Corp Freedom Holding Corp คลังสินค้า


บริษัท Freedom Holding Corp. เป็นบริษัทการลงทุนซึ่งมีธุรกิจให้บริการในด้านโบรคเกอร์หลักทรัพย์และบริการทางการเงิน บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก และในปัจจุบันมีพนักงานประจำเต็มเวลาอยู่จำนวน 2,810 คน บริษัทมีธุรกิจในการให้บริการโบรคเกอร์หลักทรัพย์ในระบบส่วนตัว เช่น ให้บริการวิจัยการลงทุน ให้การปรึกษาการลงทุน ซื้อขายหลักทรัพย์ สนับสนุนธุรกิจการลงทุนและการจัดจำหน่ายตราสารทุนทางด้านการลงทุน สินเชื่อ ประกัน และธนาคารสำหรับผู้บริโภคผ่านบริษัทในชื่อ Freedom Finance ในยุโรปและเอเชียกลาง ธุรกิจของบริษัทได้แบ่งเป็นภูมิภาคทางธุรกิจต่างๆ ที่รวมถึงภูมิภาคกลางเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียกลางตะวันออก / คาซัค สำนักงานโบรกเกอร์ในภูมิภาคกลางเอเชียประกอบด้วยประมาณ 49 สำนักงานที่ให้บริการโบรกเกอร์และบริการทางการเงิน การให้การปรึกษาทางการลงทุนและการศึกษา สำนักงานโบรกเกอร์ในภูมิภาคยุโรปประกอบด้วยสำนักงานในจำนวนมากกว่า 7 สำนักงานที่ให้บริการโบรกเกอร์และบริการทางการเงิน ให้การปรึกษาทางการลงทุนและการศึกษา สำนักงานโบรกเกอร์ในภูมิภาคเอเชียกลาง / คาซัคประกอบด้วยสี่สำนักงานที่ให้บริการโบรกเกอร์และบริการการศึกษาFreedom Holding Corp ผลงาน

  • พนักงาน 2810
  • กองบัญชาการบริษัท New York City
  • เว็บไซต์ https://www.freedomholdingcorp.com/
  • FRHC ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • FRHC มูลค่าตลาด 5B
  • กำไรต่อหุ้น 6.37
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2017-09-06
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.71

สนใจ Freedom Holding Corp ไหม คุณอาจสนใจ: