IRIDEX Corp IRIDEX Corp คลังสินค้า


IRIDEX Corp. (บริษัท ไอริดเด็กซ์) เป็นผู้พัฒนา ผู้ผลิต และผู้ตลาดระดับนำของระบบทางการแพทย์ เครื่องมือในการให้บริการ และอุปกรณ์การฝังตาที่ใช้ในตลาดโฟธางศัลยศาสตร์ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เทือกเขาวิวของรัฐแคลิฟอร์เนีย และในปัจจุบันมีพนักงานประจำที่ทำงานเต็มเวลา 130 คน

ผลิตภัณฑ์คอนโซลเลเซลเชิงเลเซอร์ของ IRIDEX Corp. ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์โรคกลูโกมา ซึ่งรวมถึงเลเซอร์ Cyclo G6 และอุปกรณ์ในการให้บริการที่ใช้รักษาโรคกลูโกมา สำหรับผลิตภัณฑ์เชิงการประกาศผลทางการแพทย์ ได้แก่เครื่องเลเซอร์ IQ 532 และ IQ 577 ที่ใช้ในการรักษาเมากาวิวที่เกิดจากเบาหวานและโรคในส่วนหลังของดวงตา รวมถึง PASCAL Synthesis Photocoagulator สำหรับการรักษาโรคที่เกิดขึ้นในส่วนหลังของดวงตา ส่วนผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์เลเซอร์ทางรักษาเครื่องมือทางศัลยศาสตร์ ได้แก่ระบบออกแสง OcuLight TX, OcuLight SL, และ OcuLight SLx

ผลิตภัณฑ์เข็มเลเซอร์ของบริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์โรคกลูโกมา ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ MicroPulse P3 Probe, G-Probe และ G-Probe Illuminate และผลิตภัณฑ์เข็มเลเซอร์ไฟเบอร์ทางศัลยศาสตร์ ซึ่งรวมถึงสาย EndoProbe ในการใช้ในกระบวนการบริหารสายตา

การติดตามราคาหุ้น รวมถึงราคาหุ้นในวันนี้และมูลค่าตลาดของ IRIDEX Corp. เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมออฟทาโลโลจีและอุปกรณ์การแพทย์ ในฐานะบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลและเครื่องมือทางการแพทย์ IRIDEX Corp. ยังคงนำนวัตกรรมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นบริษัทที่คุ้มค่าที่จะศึกษาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการแยกกองทุนของขวัญเสริมIRIDEX Corp ผลงาน

  • พนักงาน 130
  • กองบัญชาการบริษัท Mountain View
  • เว็บไซต์ http://www.iridex.com/
  • IRIX ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • IRIX มูลค่าตลาด 32.2M
  • กำไรต่อหุ้น -0.67
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ IRIDEX Corp ไหม คุณอาจสนใจ: