Microsoft Corp Microsoft Corp คลังสินค้า


บริษัท Microsoft Corp. มีการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาและสนับสนุนซอฟต์แวร์บริการอุปกรณ์และสถานการณ์ทางเทคโนโลยี บริษัทนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Redmond รัฐวอชิงตัน และใช้งานพนักงานประจำทั้งสิ้น 221,000 คน บริษัทนี้พัฒนาและสนับสนุนซอฟต์แวร์บริการอุปกรณ์และสถานการณ์ทางเทคโนโลยี แบ่งกลุ่มออกเป็นส่วนย่อยได้แก่ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจ คลาวด์อัจฉริยะ และเทคโนโลยีส่วนตัวมากขึ้น ส่วนสินค้าและบริการในส่วนผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการผลิต ลิงก์อิน, dynamic business solutions และทางการค้าในสำนักงาน เซ็กเมนต์คลาวด์อัจฉริยะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์และบริการคลาวด์แบบสาธารณะ ส่วนสินค้าและบริการในส่วนนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์และบริการคลาวด์และบริการในองค์กร ส่วนสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส่วนตัวมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้บริการกับลูกค้าให้เป็นศูนย์กลางของประสบการณ์ทางเทคโนโลยี ส่วนนี้รวมถึง Windows, เทคโนโลยีการใช้งาน, เกม และการโฆษณาในการค้นหาและข่าวสารMicrosoft Corp ผลงาน

  • พนักงาน 221000
  • กองบัญชาการบริษัท Redmond
  • เว็บไซต์ https://www.microsoft.com/en-us
  • MSFT ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • MSFT มูลค่าตลาด 3.2T
  • กำไรต่อหุ้น 11.56
  • เงินปันผลต่อหุ้น 2.93
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-13
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.2

สนใจ Microsoft Corp ไหม คุณอาจสนใจ: