Summit Financial Group Inc Summit Financial Group Inc คลังสินค้า


บริษัท Summit Financial Group, Inc. เป็นบริษัทหลักที่มีธุรกิจให้บริการบัญชีธนาคารชุมชนและบริการประกัน บริษัทนี้มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Moorefield, West Virginia และให้งานประจำ 432 คน ทั้งนี้ บริษัทให้บริการบัญชีธนาคารชุมชนโดยส่วนใหญ่ที่ Eastern Panhandle, Southern และ North Central regions ของ West Virginia, ภูมิภาคเหนือ, Shenandoah Valley และภูมิภาคใต้ตะวันตกของ Virginia และภูมิภาคกลางของ Kentucky บริษัทให้บริการผ่านสาขาบริษัทในชุมชนของบริษัท ซึ่งเรียกว่า Summit Community Bank (Bank) บริษัทให้บริการบัญชีธนาคารชุมชนทั้งหมด เช่นบัญชีเงินฝากทันทุกขอบเขต, ออมทรัพย์, เงินฝากเวลา, สินเชื่อพาณิชย์, อสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อผู้บริโภค, บริการจัดการรักษาความมั่นคงและความมั่งคั่ง, และบริการจัดการเงินสด ต port สินเชื่อส่วนตัวต่าง ๆ ทั้ งในส่วนของธุรกิจ ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์, การก่อสร้างและการพัฒนาที่ดิน, ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทาวน์เฮ้าส์, สินเชื่อสินเชื่อผู้บริโภคและสินเชื่อสัญญาบริหารจำนำ บริษัทมีสินเชื่อสินค้าและบริการด้านการเงินต่างๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง บริษัทยังให้บริการสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อรถพาหนะสาธารณะ บริษัทมีสาขาบริการเต็มรูปแบบมากกว่า 44 สาขาSummit Financial Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 432
  • กองบัญชาการบริษัท Moorefield
  • เว็บไซต์ https://www.summitfgi.com/
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ Summit Financial Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: