CTI Biopharma Corp CTI Biopharma Corp คลังสินค้า


บริษัท CTI BioPharma Corp. เป็นบริษัทชีวะเวทย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา จัดหา และการตลาดยาดับเพลิงเป้าหมายที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเลือด เน้นที่จะตลาดในประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อรักษาโรคลิ้นชันเลือดที่มีการกลับมาหลังเดิมหรือไม่เกี่ยวข้องเฉพาะกระเซ็นกาเนินโนลิมโฟมา (NHL) บริษัทมีศูนย์กลางที่ทำการอยู่ในซีแอตเติล วอชิ้งตัน และมีพนักงานเต็มเวลา 128 คนในปัจจุบัน ทางบริษัทเน้นการประกอบกิจการ PIXUVRI ในประเทศที่เลือกในสหภาพยุโรป สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเลือดมะเร็งลิ้นชันเซลล์ B ที่กลับมาหลังเดิมหรือไม่เกี่ยวข้อง (NHL) ทางบริษัทยังกำลังประเมินผลประสิทธิภาพของ pacritinib ในการรักษาผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งกระเซ็นกามาล์ฟิโบริส (Myelofibrosis) ผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ ในช่วงเริ่มต้นของบริษัท ทว่า tosedostat เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์อะมิโนเพปติเดสทาสท์ที่บริษัทฯ ได้พิสูจน์ว่ามีผลในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งไตเต็มเยื้องเซลล์ (AML) บริษัทยังประเมินผลของตัวเลือกของท่อไวพอลีคเซลโพลีกลูเม็กซ์ (Opaxio) ซึ่งเป็นยาเป้าหมายกำจัดเฉียงเนื้อที่ดี บริษัทนี้รีวิว Opaxio ผ่านการทดลองจากกลุ่มการทำงานร่วมกันและการทดลองจากผู้สอบถาม (ISTs) เช่นการทดสอบการรักษาสงวนเนื้องอกในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งรังไข่CTI Biopharma Corp ผลงาน

  • พนักงาน 128
  • กองบัญชาการบริษัท Seattle
  • เว็บไซต์ https://www.ctibiopharma.com/
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ CTI Biopharma Corp ไหม คุณอาจสนใจ: