Exelon Corp Exelon Corp คลังสินค้า


บริษัท Exelon Corporation เป็นบริษัทให้บริการการจัดส่งพลังงานชั้นนำซึ่งดำเนินกิจการผ่านตัวแทนในลักษณะของบริษัทรอง บริษัทมีการเกี่ยวข้องกับธุรกิจการกระจายพลังงานและการส่งถ่ายพลังงานที่ให้บริการกับลูกค้าล้านล้านผ่านบริษัทในเครือที่รวมถึง Commonwealth Edison Company (ComEd), Commonwealth Edison Company (PECO), Baltimore Gas and Electric Company (BGE), Pepco Holdings LLC (PHI), Potomac Electric Power Company (Pepco), Delmarva Power & Light Company (DPL), และ Atlantic City Electric Company (ACE).

Exelon Corporation ดำเนินกิจการในสกุลเงินที่รายงานได้ 6 ส่วนประกอบ ซึ่งรวมถึง ComEd, PECO, BGE, และ 3 ส่วนประกอบของ PHI ที่รายงานได้ ประกอบด้วย Pepco, DPL, และ ACE แต่ละบริษัทรองแทนหนึ่งส่วนประกอบที่รายงานได้ ผ่านบริษัทรองที่ให้บริการธุรกิจช่วยเหลือบริการ บริษัท Exelon Business Services Company, LLC (BSC) บริษัทจัดหาบริการให้บริษัทรองด้วยบริการสนับสนุนต่าง ๆ เช่นกฎหมาย ทรัพยากรบุคคล การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการเรื่องพัสดุตามราคาทุนจริง

สำหรับนักลงทุนที่สนใจในตลาดหุ้น ควรพิจารณาหุ้นของบริษัท Exelon Corporation เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณา สำคัญที่จะทราบราคาหุ้นในปัจจุบันหรือก่อนตลาดเปิดเพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อกิจการ นอกจากนี้ นักลงทุนควรพิจารณาทราบขนาดตลาดของบริษัทเมื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นการลงทุนที่ดี ด้วยความมีอิทธิพลแข็งแรงในภาคพลังงานและการมุ่งมั่นในการให้บริการยอดเยี่ยมต่อลูกค้า บริษัท Exelon Corporation เป็นบริษัทพลังงานที่น่าเชื่อถือซึ่งมีตัวเลือกหุ้นที่มีความเป็นมุมมองที่ดีExelon Corp ผลงาน

  • พนักงาน 19063
  • กองบัญชาการบริษัท Chicago
  • เว็บไซต์ https://www.exeloncorp.com/
  • EXC ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • EXC มูลค่าตลาด 36.1B
  • กำไรต่อหุ้น 2.33
  • เงินปันผลต่อหุ้น 1.46
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-14
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.018

สนใจ Exelon Corp ไหม คุณอาจสนใจ: