First American Financial Corp First American Financial Corp คลังสินค้า


บริษัท First American Financial Corp. มีธุรกิจในการให้บริการประกันภัยทางด้านกฎหมายและบริการเรื่องการตกลงพิมพ์กับอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมสินเชื่อที่ดิน เป็นบริษัทในเมือง Santa Ana, เมืองแคลิฟอร์เนีย และปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 21,153 คน บริษัทได้ทำการ IPO เมื่อวันที่ 2010-05-22 บริษัทมีส่วนของธุรกิจที่ประกอบด้วยประกันภัยทางด้านกฎหมายและบริการ และประกันภัยทางพิเศษ ส่วนประกันภัยทางด้านกฎหมายและบริการมีการให้บริการประกันภัยทางด้านกฎหมาย บริการปิดทองและ/หรือบริการส่งมอบ และบริการที่เกี่ยวข้องที่คล้ายกันภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทางประชาชนและพาณิชย์ นอกจากนี้ส่วนประกันภัยทางด้านกฎหมายและบริการยังให้บริการทางด้านการธนาคาร ธุรกรรมที่มีความเชื่อถือ, การให้ยืมที่เก็บรักษาสินค้า, การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์และการบริหารจัดการทรัพย์สินหลากหลายประเภท ส่วนประกันภัยทางพิเศษของบริษัทขายสินค้าประกันภัยบ้าน เช่นสัญญาบริการที่ครอบคลุมระบบที่อยู่อาศัย เช่นระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ ส่วนประกันภัยทางพิเศษของบริษัทได้ดำเนินธุรกิจในรัฐในประมาณ 35 รัฐและเขตรัฐวอชิงตันได้ด้วยFirst American Financial Corp ผลงาน

  • พนักงาน 21153
  • กองบัญชาการบริษัท Santa Ana
  • เว็บไซต์ https://www.firstam.com/
  • FAF ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • FAF มูลค่าตลาด 6.1B
  • กำไรต่อหุ้น 2.08
  • เงินปันผลต่อหุ้น 2.11
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-17
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.021

สนใจ First American Financial Corp ไหม คุณอาจสนใจ: