I3 Verticals Inc คลังสินค้า


i3 Verticals, Inc. เป็นบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและซอฟต์แวร์โดยให้บริการธุรกิจขนาดเล็กและกลางในตลาดเฉพาะทางที่กำหนดเอาไว้ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แนชวิลล์ เทเนสซี หมู่เลือดซึ่งปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลา 1,637 คน บริษัทเริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทดำเนินกิจการผ่านสองส่วน: การบริการพ่อค้าและซอฟต์แวร์ และการบริการไซต์ซอฟต์แวร์ ส่วนที่เป็นการบริการพ่อค้าได้ให้บริการในการใช้เงินสำหรับธุรกิจและองค์กร ส่วนการบริการพ่อค้าประกอบด้วยการให้บริการการใช้เงินรวมทั้งการบริการด้านการประมวลผลของพ่อค้าตามตลาดเฉพาะทางที่กำหนดเอาไว้ ส่วนการบริการซอฟต์แวร์และการบริการนำเสนอซอฟต์แวร์ตลาดเฉพาะให้กับลูกค้าทั่วทั้งตลาดเฉพาะทางที่กำหนดเอาไว้ โดยบริการเหล่านี้บ่งบอกถึงการให้บริการการจ่ายเงินที่ซึ่งเป็นการถมด้วยบริการอื่น ๆ บริษัทได้ส่งมอบซอฟต์แวร์ตลาดเฉพาะและเทคโนโลยีการชำระเงินที่ผสมผสานเข้ากับลูกค้าและคู่ค้าทางการกระจายสินค้า ทางเลือกด้านสาธารณะของบริษัทมีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มากกว่า 100 รายการ และด้านสุขภาพของบริษัทให้บริการการจัดการกระบวนการสายรายได้และการบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR)I3 Verticals Inc ผลงาน

  • พนักงาน 1637
  • กองบัญชาการบริษัท Nashville
  • เว็บไซต์
  • IIIV ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • IIIV มูลค่าตลาด 669.4M
  • กำไรต่อหุ้น 0.07
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.959

สนใจ I3 Verticals Inc ไหม คุณอาจสนใจ: