Immersion Corp Immersion Corp คลังสินค้า


บริษัท Immersion Corporation เป็นบริษัทในการออกใบอนุญาตซึ่งเน้นการสร้างสรรค์ การเร่งความเร็ว และการขยายขนาด ผ่านทางใบอนุญาต ของเทคโนโลยีการสัมผัส Haptic ธุรกิจหลักของบริษัทเน้นไปที่ตลาดโลกเสมือนจริง และมือถือ ตลาดเกม และตลาดยานยนต์ รวมถึงธุรกิจในส่วนของความบันเทิง เวอร์ชัวร์ และเสมือนจริง รวมทั้งอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตของสิ่งของในเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างและจัดหาเทคโนโลยีสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยานยนต์ เกม และอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค บริษัทได้ทำการให้บริการใบอนุญาตสิทธิบัตรและความช่วยเหลือ เช่น การออกแบบอ้างอิง โปรโตไทป์ และบริการเปิดใช้งานให้กับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ ถอดรหัสได้ว่า บริษัทมีลิขสิทธิ์บัตรมาจากบริษัท ALPS Alpine, Continental, Preh, Panasonic, Mobase Electronics, Nippon Seiki, Vishay Intertechnology, Tokai Rika และ Lexmark นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิ์บัตรให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมเกมของบุคคลที่สาม ใช้ในการสร้างอุปกรณ์สำหรับการสัมผัสแรงของมวลและการดูแล้วเกม ตัวควบคุมล้อเลียนและจอยสติก ที่ใช้กับแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์Immersion Corp ผลงาน

  • พนักงาน 20
  • กองบัญชาการบริษัท Aventura
  • เว็บไซต์ https://www.immersion.com/
  • IMMR ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • IMMR มูลค่าตลาด 325.6M
  • กำไรต่อหุ้น 1.38
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.15
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-07-26
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 1.36

สนใจ Immersion Corp ไหม คุณอาจสนใจ: