Sinclair Broadcast Group Inc Sinclair Broadcast Group Inc คลังสินค้า


Sinclair Broadcast Group, Inc. เป็นบริษัทสื่อธุรกิจที่ให้บริการข่าวสารท้องถิ่นและกีฬาสถานีโทรทัศน์ บริษัทมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Hunt Valley, Maryland และปัจจุบันมีพนักงานประจำอีกล่วงหนึ่งมีจำนวน 7,900 คน ของบริษัทประกอบด้วย Broadcast และ Local Sports ส่วน Broadcast ประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการโดยลูกของบริษัทอื่น ๆ ของ Sinclair Television Group, Inc. และในงานของบริษัทเรียกว่าบริษัทในกลุ่ม Local Sports ประกอบด้วยเครือข่ายกีฬาภูมิภาคของบริษัทที่เป็นเจ้าของและดำเนินงานโดยบริษัทในลักษณะตรงและเอียงของ Diamond Sports Group, LLC และบริษัทอื่น ๆ โดยเนื้อหาที่กระจายผ่านพื้นที่สถานีโทรทัศน์และแพลตฟอร์มจากบุคคลที่สามและผู้จัดจำหน่าย, ข่าวท้องถิ่น, ภาพยนตร์และกีฬาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพ, และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ผลิตขึ้นโดยตัวเอง บริษัทยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สื่อดิจิตอลที่เสริมสร้างมูลค่าของสถานีโทรทัศน์Sinclair Broadcast Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 7900
  • กองบัญชาการบริษัท Hunt Valley
  • เว็บไซต์ https://sbgi.net/
  • SBGI ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • SBGI มูลค่าตลาด 755.8M
  • กำไรต่อหุ้น -6.76
  • เงินปันผลต่อหุ้น 1
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-17
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.867

สนใจ Sinclair Broadcast Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: