Western Union Co Western Union Co คลังสินค้า


บริษัทเวสเทิร์นยูเนี่ยนคอร์ปอเรชั่น (The Western Union Co.) เป็นบริษัทในลักษณะการถือหุ้นที่มีธุรกิจให้บริการการโอนเงินและการชำระเงิน บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และปัจจุบันมีลูกจ้างเต็มเวลาจำนวน 8,900 คน วันที่ส่งบทความนี้ได้ระดมทุนจดทะเบียนสาธารณชนในวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2006 บริษัทมีส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ Consumer-to-Consumer และ Business Solutions ส่วนการดำเนินธุรกิจ Consumer-to-Consumer จะให้บริการส่งเงินผ่านตัวแทนจำหน่ายขายของเราทั่วโลกหรือผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นบริการส่งเงินผ่านดิจิทัล บริการโอนเงินให้ผ่านเครือข่ายทั่วโลกเดียว และบริการนี้สามารถใช้สำหรับการโอนเงินข้ามแดนและบางประเทศยังสามารถใช้สำหรับการโอนเงินภายในประเทศได้บางประเทศ ส่วนการดำเนินธุรกิจ Business Solutions จะให้บริการการชำระเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และบุคคลอื่นๆ ส่วนส่วนอื่นๆ ของบริษัทหลักจะเป็นบริการชำระเงินบิลที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการชำระเงินกับธุรกิจและองค์กรอื่นๆWestern Union Co ผลงาน

  • พนักงาน 8900
  • กองบัญชาการบริษัท Denver
  • เว็บไซต์ https://corporate.westernunion.com/
  • WU ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • WU มูลค่าตลาด 4.2B
  • กำไรต่อหุ้น 1.69
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.94
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-28
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.025

สนใจ Western Union Co ไหม คุณอาจสนใจ: